PRIMA DANZA
Modern and DanceSport Society
#DanceWithUs
#DanceYourWay
#WeDanceTogether
DanceSport Society
PRIMA DANZA
#DanceWithUs
#DanceYourWay
#WeDanceTogether
КВИКСТЕП

ЖИВО, ВЕСЕЛО, БРЗО

#WeAreDanceRecreation

Tuesday, May 26, 2020
Потеклото на Квикстепот е опишано со потеклото на Слоуфоксот, се до поделбата на Фокстрот танцот на Слоуфокс и Квикстеп во 1924 година. Во почетокот, Квикстепот се нарекувал „Quicktime Fоxtrott“ и „Charleston“, кој ги превземал Chasse чекорите. Основното движење го чинат Chasse и  Lock Step чекорите, направени во различни позиции.

Танцот се оживува со брзи и контролирано континуирани трчечки чекори, низ нивна динамика и темпо и со постојана промена на „Quick“ (брзо) и „Slow“ (бавно). Од партнерот се бара мирен став и држење како и чиста техника на стопалата. Може да се каже дека Квикстепот е највесел танц. Кон тоа допринел и фактот, дека после 2. светска војна, прошол низ темелна промена на стилот: се збогатил со мали, ритмички поскоци.

Квикстеп се танцува како 5. танц на танцовите натпревари во Стандардни танци.

Tuesday, May 26, 2020
При брзото движење на две тела мора да постои голема синхронизација, заедничко разбирање во користењето на тензијата во нозете и зглобовите. Да би се постигнала вистинска музичка интерпретација, времето на слоу чекорот малку се продолжува форсирајки при тоа остра акција на квик чекорот.

Карактер:

Жив, без и полетен;

Движење:

Брзо движење, трик чекори, мешавина на полетни и приземни чекори;

Такт:

4/4;

Темпо:

50 - 52 тактови/минута;

Наглсок:

На првиот и третиот удар;

Подигање и спуштање:

Подигање на крајот на 1, продолжување на подигањето на 2 и 3, горе на крај на 4, спуштање на крај на 4;

Динамика:

Флуидност, полетно и приземно движење.

Bronze

Backward lock step
Chasse reverse turn
Closed impetus
Double reverse spin
(IDTA: silver)
Forward lock step
Natural pivot turn
Natural spin turn
Natural turn
Natural turn and backward lock
(IDTA: silver)
Natural turn with hesitation
Progressive chasse
Progressive chasse to R
Quarter turn to R
Reverse pivot
Running finish
Tipple chasse to R

Silver

Closed telemark
Fishtail
Four quick run
Quick open reverse
(IDTA: bronze)
Running right turn
Tipple chasse to L (IDTA)
V6

Gold

Cross swivel
(IDTA: silver)
Hover corte
Rumba cross
Running spin turn (IDTA)
Six quick run
Tipsy to R and L

* (ISTD) или (IDTA) - Фигури кои припаѓат само на една од листите соодветно
* (IDTA: bronze/silver/gold) - Фигури кои на IDTA листата се на различно ниво
* (IDTA: common figure) - Фигури карактеристични за повеќе од еден танц

* ISTD - Imperial Society of Teachers of Dancing (Кралско Друштво на Танц Учители)
* IDTA - International Dance Teachers Association (Меѓународна Асоцијација на Танц Учители)

#WeAreDanceSport